“Hotbit” -de nädip ygtybarly söwda etmeli
Strategiýalar

“Hotbit” -de nädip ygtybarly söwda etmeli

Soňky döwürde durnukly teňňeleriň üpjünçiligi we umumy mukdary ýokarlandy - ABŞ hökümetiniň sanly walýutasyna täze tapylan gyzyklanma bilen. Şu ýylyň başynda Federal ätiýaçlyk banky öz sanly walýutasyny çykarmagy göz öňünde tutýandygyny mälim etdi. Federal banklara eýýäm bank ätiýaçlyklarynda durnukly pullary saklamaga ygtyýar berildi. Fedcoin atly stabilkoiniň ýolda gelýändigini kim bilýär? Şonuň ýaly-da, Europeanewropanyň Merkezi Banky 2021-nji ýylyň ortalaryna sanly ýewronyň mümkinçiliklerini we häzirki osewro ulgamyna goşmagyň usullaryny çynlakaý öwrenip biler. Hökümetler tarapyndan gutarnykly karar kabul ediljek bolsa, durnukly pullaryň elektron söwdanyň ýaýramagyny we netijeliligini ýokarlandyrmagyna we häzirki ykdysadyýeti üýtgedip biljekdigine garaşylýar. Stabilkoinleriň näme üçin beýle köp ünsi çekýändigini we Hotbit-de stabilkoin söwdasyna nädip başlap boljakdygyny öwrenmek üçin okaň.